Visualisatie deel 2

VISUALISATIE DEEL 2

Samenvatting

Hoewel visualisatie in bijna iedere filosofie ingepast kan worden is het meestal onlosmakelijk verbonden met een monotheÔstisch of pantheÔstisch wereldbeeld, dat mensen ziet als goddelijk en als scheppers van hun eigen realiteit. De praktijk van visualisatie, versterkt dit en bouwt zelfs de ontwikkeling van een monistisch (alles is ÈÈn) staat van bewustzijn op, die kenmerkend is voor de new age beweging. Visualisatie wordt in het algemeen in de occulte praktijk gebruikt, dit varieert van het aaneensmeden van toverformules tot het contact zoeken met 'innerlijke adviseurs' of geleidegeesten. Als zodanig verbiedt de Bijbel deze visualisatie technieken. Vooralsnog worden de christelijke variaties van visualisatie meestal onvoldoende kritisch bekeken, door zijn twijfelachtige waarde geeft het vaak aanleiding tot misbruik.

Sommigen zien het gebruik van visualisatie als ÈÈn van de twee belangrijke 'nieuwe' concepten in de 21ste eeuw in Amerika en het westen.(Het tweede concept zou meditatie zijn) (2) Als je de new age aanhangers mag geloven, combineert visualisatie, mentale concentratie met geleide fantasie en is zo een krachtig werktuig voor het bereiken van persoonlijke en gezamenlijke doelen. Visualisatie zou beoefenaars in staat stellen de fysische, psychologische en spirituele realiteit te veranderen. In het eerste deel hebben we het wezen, de invloed en de variÎteit van visualisatie bestudeerd, en verder de redenen waarom mensen visualisatie gebruiken. In dit gedeelte zullen we de conclusies trekken ten aanzien van het wereldbeeld wat met visualisatie gepaard gaat, en de gevaren die dit met zich mee brengt. We zullen naar haar occulte wortels kijken en concluderen dat Christenen deze methoden niet veilig kunnen gebruiken in de Bijbelse praktijk. Omdat de praktijk van het visualiseren in bijna iedere filosofie is in te passen en daardoor betekenis krijgt is er geen duidelijk gedefinieerd wereldbeeld wat altijd representatief is voor visualisatie, daardoor ontstaat de reÎle mogelijkheid van 'kruisbestuiving' tussen de verschillende types (zie eerste artikel) Enkele belangrijke items zijn dan:

 1. pantheisme of monotheisme, een 'onderhuidse' goddelijke energie, de kracht van de kosmische energie, die alles met zich verbindt.
 2. Mensen zijn goddelijk in hun ware aard en regelen hun persoonlijke bestemmingen. Ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van de goddelijke energie en kunnen dit door ervaringen realiseren met de juiste technieken en instructies.
 3. Het brein van ieder mens heeft een 'oneindig potentieel' het zogenaamde ' hogere zelf' in het onbewuste van de hersenen. Sommige technieken maken het mogelijk verbinding te leggen met dit onbegrensde dat een bewaarplaats zou zijn van ongekende wijsheid en kracht.
 4. Visualisatie is een belangrijke techniek die contact maakt met ' het hogere zelf' dat een inwijding geeft met de 'ultieme kosmische kracht.'
Andrew Wiehl merkt op in 'creatieve visualisatie' : "In het gehele universum is slechts ÈÈn kracht, de kracht in jezelf." (3) Shakti Gawain beweert in haar laatste boek met dezelfde titel dat we aangesloten zijn op 'een goddelijke alomtegenwoordigheid en almacht' en dat ons 'hogere zelf' het goddelijke is wat in je woont. (4) Daarom is er geen verschil tussen ons en god, in die zin zijn we de goddelijke expressie van god, het creatieve principe. (5) Of met de woorden van andere voorstanders: "Verbeelding stelt ons instaat de eindeloze nog niet geopenbaarde potenties van het universele brein af te tappen" (6) en " Visualisatie stelt een persoon instaat om in zijn brein te reizen naar een ruimte waar de mogelijkheden van materie, tijd, en ruimte onbeperkt zijn. (7)

Als visualisatietechnieken in een occult programma gebruikt worden kunnen ze krachtige middelen zijn om new age doelen te verwezenlijken. "Op een praktisch niveau heeft visualisatie een griezelige mogelijkheid om de kwaliteit van onze levens te verbeteren. Het doet dit door de kracht die lichaam en geest geneest en tevens het verleden reconstrueert om onze verborgen waarheden te onthullen.... De meest dramatische visualisaties raken de diepste delen van onszelf, onze essentie, ons hart en stellen ons in staat verbindingen aan te gaan buiten onszelf, hetgeen sommigen zouden beschrijven als kosmisch bewustzijn." (8) Het is inderdaad zo dat het visualisatieproces op zichzelf het persoonlijke wereldbeeld kan veranderen.

In het eerste artikel bespreekt dr. Mike Samuels een autoriteit, de werking en implicaties van de technieken: "Als een persoon bewust visualiseert verwerft hij de mogelijkheid zijn bewustzijn op een object te concentreren. Deze ÈÈn punt gerichtheid van het brein is een staat van meditatie die bijzonder is en eigenschappen bezit zoals: alert zijn, helderheid van denken, identificatie met het object, een gevoel van deel te zijn in het proces van visualisatie".

Het gevoel van identificatieparticipatie heeft tot gevolg dat de persoon minder betrokken is op zichzelf als een deel van de wereld en er een scheiding plaatsvindt. Hij gaat buiten zijn grenzen, de beperkingen van zijn fysieke lichaam, buiten het bewustzijn van zijn persoonlijkheid(....) Tijd en ruimte verdwijnen...Een persoon die dit ervaart voelt dat het hem verenigt met het universum. Hij voelt dat hij een deel van de schepping is in plaats van een waarnemer van het universum(...) Deze helderheid van waarneming.... is verbonden met een kolossale energie die degene die visualiseert en het beeld dat de visualisatie omringt samenbrengt tot een eenheid." (9)

De wereldvisie van de wortels van visualisatie is geen Bijbelse visie. De Bijbel ontkent dat de mens ÈÈn wezen is met de God van het universum en verklaart dat alleen God eeuwig is, want Hij alleen "is onsterfelijk." (1Tim.6:16) en alleen Hij heeft een oneindig bestaan. Dus de enige en echte God (Joh.17: 3) die bestaat van eeuwigheid af. (Ps 90:2) schiep het gehele materiÎle en spirituele universum, de mensheid inbegrepen, vanuit het niets.

God liet niet iets uit zichzelf uitvloeien in het proces van de schepping, waardoor alles een deel van God is. Integendeel, de Bijbel leert dat , God de hemel en de aarde schiep (Gen1: 1) Het universum werd tot aanzijn geroepen door Gods bevel. (Hebr.11: 3) Door het woord van de Heer werden de hemelen gemaakt...Want Hij sprak, en het was er. (Ps 33:6en9)

Mensen zijn niet een deel van God. Hun hersenen hebben niet de 'onbeperkte' krachten die toegeschreven worden aan de visualisatiefilosofie. Noch zijn ze een bron van waarachtige spirituele wijsheid die te onderscheiden is van spirituele opwekking of wedergeboorte. (Spr.28: 26, Jer.17: 9, Marc.7: 20-23, Jac.3: 14-17) Verder heeft visualisatie geen macht om met God contact te leggen of kennis over hem te verkrijgen. Bijbels gezien moeten de mensen die enige echte God persoonlijk leren kennen door persoonlijk geloof in het evangelie en de waarheid van Jezus Christus. (Joh.17: 2-3, Kol.1: 15-20 2:9 Hebr.11: 6 1Petr.2:24) Niet door vertrouwen in eigen visie of een geleidegeest die zich voordoet als Christus.

Gevaren

Het is inmiddels bekend dat als het brein gemanipuleerd is tot een 'nieuwe staat van bewustzijn' er altijd potentiële geestelijke teleurstellingen en gevaren op de loer liggen. Dit is waar, ongeacht de motieven of omgeving van iemand. (bijvoorbeeld de spirituele context waarin iemand werkt) Heel veel goedbedoelende mensen hebben zich ingelaten met visualisatie programma's ten behoeve van een betere lichamelijke of psychische gezondheid of een spirituele vooruitgang en zijn tenslotte geÎindigd met een occulte betrokkenheid. Veel boeken over visualisatie staan vol met anekdotes hoe menigeen door gebruikmaking van visualisatietechnieken uiteindelijk in de New Age wereld met zijn spirituele connecties betrokken werd.

Visualisatie heeft naar men beweerd het vermogen in zich de hersenen in zekere paden te leiden om zo psychische vaardigheden te ontwikkelen. (10) Hoe moeten we 'christelijke' visualisatie in de geestelijke begeleiding bekijken? Hoe moeten we het gebruik van deze technieken in het onderwijs zien? (11) De prominente pedagoog Jack Canfield beweert: "Als studenten deel hebben aan geleide fantasie en inbeelding zullen ze ontdekken dat ze in een andere staat van bewustzijn zijn." (12)

In welke mate beinvloedt een geloof dat door visualisatie geconditioneerd en gemanipuleerd is, ons gedrag en wereldbeeld? Wat zijn de lange termijn effecten. Hoe neutraal is een programma van systematisch herhaalde visualisatieoefeningen. Theoretische zowel als praktische experts waarschuwen voor de gevolgen. Bijvoorbeeld een leiding gevende Tibetaanse Boeddhist Chogyam Trungpa en H. Guenther schrijven in 'The dawn of Tantra': dat een bepaalde manier van oefenen met visualisatie uiterst destructief is.De Tantrische geschriften waarschuwen veelvuldig voor het gebruik van visualisatie. (13)

De bekende occultist J.H. Brennan beschrijft in 'Astral doorways' visualisatie als een uitstekende 'poort' maar hij waarschuwt tegelijkertijd dat het mixen van bepaalde zaken zoals yoga en visualisatietechnieken gemakkelijk kan leiden tot een psychose. (14) Zoals al eerder gezegd,veel mensen die met zich met visualisatie bezig houden worden 'bekeerd' tot het occultisme, dit geeft al een belangrijk deel van de bezwaren aan.

Het occulte

Een aantal jaren gelden werd de medeauteur van dit artikel Weldon geÔnteresseerd in de praktijk van het visualiseren. In de boekhandel viel hem bij de 'laatste trends van new age' op een boek met een gele tekst genaamd: The Well Body Book.Het stond naast het 'well catbook en well dogbook.' Hij begon in het boek te bladeren en merkte op dat het vol visualisatieoefeningen stond. Nog sterker, er werd opgemerkt dat wil je sommige gedeeltes van het boek gebruiken dat je goed moest kunnen visualiseren.(17)

In de dankbetuiging van het boek, bedankte de schrijver en arts Mike Samuels 'Rolling Thunder', een bekende Amerikaanse sjamaan, die hem veel heeft geleerd over genezing net als zijn dokter Braserus. Het bleek dat deze Braserus de persoonlijke ingebeelde geleidegids van Samuels was die overigens als persoon voor een christen toch moeilijk 'ingebeelde' te noemen is. Het verhaal van hun 'ontmoeting' is te vinden in een ander boek van Samuels: spirit guides, access to inner worlds. (18)

Van beide boeken zijn meer dan een half miljoen exemplaren verkocht die leren hoe men door middel van visualisatie moet contact kan maken met de geestelijke wereld. Deze relatie is onze grootste zorg, als visualisatie gemakkelijk kan leiden tot spirituele contacten, moet die bezorgdheid iedere christen aangaan. Zoals we later zullen documenteren bijvoorbeeld in het 'spiritueel' schrijven, bevelen de geesten zelf ook visualisatieoefeningen aan, dit om belangrijke occulte doelen te verwerkelijken inclusief het in contact treden met geesten.

Psychische ontwikkeling

Het feit dat visualisatie vaak gebruik wordt om psychische krachten te ontwikkelen wordt vaak door voorstanders benadrukt: "De capaciteit om geleide fantasie goed te gebruiken is een regulier onderdeel van paranormaal begaafden en genezers in de Filippijnse spirituele kerken. (20) Zoals gezegd benadrukt de fanatieke occultist J.H. Brennan de noodzaak om goed te kunnen visualiseren om in het astrale koninkrijk te komen waar de geesten zijn. (21) Samuels en Samuels beweren "Mensen die geÎxperimenteerd hebben met astralereizen (reizen in de geest) zeggen dat ze zich door visualisatie gescheiden hebben van hun fysieke lichaam om zo er van weg te vlieden. (22)

Parapsycholoog Milan Rzyl beweert dat het vermogen om goed te kunnen visualiseren een must is voor de paranormale praktijk. (23) De paranormaal 'begaafde' Jack Schwartz gebruikt visualisatie en creatieve inbeelding in een meditatief kader om zo zijn paranormale vermogens te ontwikkelen.(24) Net als Samuels en Samuels: "Het ontvankelijke visualisatie bewustzijn is een staat waarin iemand extrasensorische waarnemingen kan krijgen over het denken van iemand anders (telepathie) of van voorwerpen of gebeurtenissen (helderziendheid) of van toekomstige gebeurtenissen (voorkennis) of het stellen van een paranormale diagnose." (25)

Occulte rituelen

De occulte tovenaar David Conway wijdt in zijn boek, Magic, an occult primer, een heel hoofdstuk aan 'Visualization and the training of a magician', waarin hij het belang van visualisatie voor magische rituelen onderstreept. Zo schrijft hij: "De techniek van het visualiseren is iets dat je geleidelijk meester moet worden, als je verder wilt in de toverij..Het is ons enige middel om de etherische sfeer te beÔnvloeden. Het stelt ons instaat onze eigen gedachtebeelden te vormen, om zo via deze gedachten de wezenlijke energie te kanaliseren naar het stoffelijke vlak."(26)

Conway noemt ook nog een voorbeeld in de visualisatiepraktijk dat gebruikt wordt tijdens een magisch ritueel, met het doel om een 'ingebeelde' geest, god of demon tot aanzijn te roepen. Iedereen die zich met deze dingen bezig houdt, niet in de laatste plaats Conway zelf is zich bewust van de mogelijke gevaren hierbij. (27) Visualisatie zoals dit hier gebruikt wordt is een integraal deel van het aankweken van geestelijke bezetenheid.

"De beelden van de god die je het meest sympathiek in dit planetenstelsel vindt moet gematerialiseerd worden achter je rug. Je moet visualiseren met zoveel mogelijk details. Langzaam als de kaarsen van het altaar flikkeren, voel je met een zekerheid die iedere vorm van twijfel uitsluit dat de gevisualiseerde vorm zich omhoog torent in een cirkel achter je. In geen geval moet je je hoofd omdraaien om te zien wat er aan de hand is, iedere poging om dit te doen moet de kop ingedrukt worden! De vorm kan dan ondraaglijk afschuwelijk zijn of anders een schoonheid bezitten die je letterlijk fataal kan worden. Op hetzelfde moment probeer je de gevisualiseerde mantra door te zetten, je hart zal zonder twijfel razend snel kloppen.Wat er ook gebeurt je moet je niet bewegen, zelfs als je voelt dat de vorm zo dicht bij is, dat je er bijna door geraakt wordt. Bovenal moet je niet in paniek raken, het veilig is als 'hij' blijft waar hij is. Op het laatst, en je zal zeker weten wanneer, zal de god-vorm de leiding over je nemen. Om te beginnen zal je een uitgelezen duizelingwekkend gevoel hebben aan de basis van je schedel en je zult snelle schokken ondervinden over je gehele lichaam. Als dat gebeurt en de kracht in je golft dwing je jezelf te visualiseren wat je graag met deze magie zou willen bereiken. Je moet alles wat in je is geven, net als de Bacchantes, jezelf overgeven in een waarachtige razernij. Dan zal de kracht die opgeroepen wordt het bewustzijn van de rituele intentie verdrijven en je zult voelen terwijl je je wensen nog visualiseert dat de kracht, die je overspoelt je wensen gaat vervullen." (28)

In deze magische rituelen zien we de al eerder genoemde krachten van visualisatie, geleide fantasie, meditatie en dwingen van de wil en last but not least het geloof hierin. Wat velen zich echter niet realiseren is dat wat met magische rituelen bij visualisatie bereikt kan worden ook een verschijnsel is wat als (ongewenst) gevolg van de 'gewone visualisatie praktijk' kan voorkomen., zelfs bij het alleen maar gebruiken van fantasie rituelen.

Fantasie geesten, Philip en de Torontogroep

Het verhaal van Philip, de ingebeelde geest is hiervoor illustratief. (29) Een groep van paranormale onderzoekers en parapsychologen van de Toronto Society for Psychical research, kwamen bij elkaar om te kijken of ze door 'collectieve mentale geesteskracht' een ingebeelde geest konden materialiseren. Ze noemden hem Philip en gaven hem een ingebeeld verleden, persoonlijkheid enzovoort.

Uiteindelijk slaagden ze hier boven hun eigen verwachtingen in en ze waren bevreesd voor de komende gebeurtenissen. Wat hun spreekkamer binnengekomen was, was geen ingebeelde geest, maar een echte, levende geest met een eigen persoonlijkheid en kracht en zeker geen deel van het collectieve bewustzijn of energie. Vreemd genoeg bleef de groep denken dat deze onafhankelijke geest en de fenomenen die hij produceerde het resultaat van hun eigen verbeelde krachten was. Een van de gevolgen van dit experiment was dat door artikelen, boeken en een film naar buiten kwam dat dit spiritische fenomeen geen levende geest was maar een product van menselijke verbeelding.

'Philip' groepen begonnen over de gehele wereld de fenomenen van de Torontogroep te reproduceren. Het belangrijkste kenmerk dat de toronto groep aangaf is het feit dat het in bijzonderheden aangaf hoe PK (psychokinesis) een kracht is die door 'gewone' mensen opgewekt kan worden en zo bereikbaar wordt voor iedereen die het beoefent.(30) Het probleem bleek echter te zijn dat de 'ingebeelde geesten' waar ze mee in aanraking gekomen waren, handelden met hun eigen persoonlijkheden en eigenaardigheden, en zo dus niet een deel van het collectieve denken waren.(31)

Daarom eindigden veel 'Philip"groepen als spiritische groepen en beoefenaars van de 'zwarte kunst'. Dit is niet verwonderlijk want in de moderne channeling literatuur (over spiritische praktijken) bevelen de geesten visualisatie aan en leren bepaalde oefeningen hoe je moet leren om in contact met ze te treden.

"Kom binnen in de trance die je geoefend hebt..Beeld je in dat je steeds hoger en hoger gaat, dwars door de realiteit om zo te komen in een hogere staat van liefde, licht en energie. Beeld je in dat er veel lichten naar je toe komen om bij je te zijn. Voel hun liefde en betrokkenheid voor jou. Open je hart om ze te ontvangen. Verbeeld je een deuropening tussen hun realiteit en jou realiteit. Proef de aanwezigheid van veel liefhebbende en hogere wezens rondom je. Je gids wordt zich bewust van je en verwelkomt je op een speciale manier, als je steeds meer naar hem toeloopt. Als je er klaar voor bent stap je door de ingebeelde deur en vraagt naar de 'hoogste' gids en leraar, die op ÈÈn lijn met je is, en vraag of hij naar je toe komt. Verbeeld je dat die gids die naar je toekomt een speciale gids is. Voel de gids en zijn liefde voor je, wees open en transparant, voel dat je hart deze gids verwelkomt. Voel zijn respons. Geloof dat het werkelijk gebeurt. Je verbeelding is de beste mogelijkheid om te chanellen (contact te maken) en het is de gemakkelijkste verbinding die je gids met je heeft in het begin..Begroet je gids..Wees mentaal betrokken op je gids. Vraag je gids of hij wil beginnen alles wat hij of zij kan doen te doen, om het kanaal tussen jullie open te krijgen zo dat je betrokken bent en klaar voor verbaal contact.(32)

Zelfs kankertherapeuten als O.Carl Simonton en Stephanie Mattheus-Simonton die het gebruik van visualisatietechnieken in hun professionele kankertherapie praktiseren accepteren het inschakelen van 'ingebeelde' geleidegeesten voor hun veronderstelde genezingsproces. Wie hun boek : 'Getting well again' bestudeert komt tot de conclusie dat ze niets meer of minder dan een vorm van spiritisme stimuleren.

Laten we eens een ander voorbeeld van het gebruik van visualisatie in de geestelijke wereld nemen. In :'Mind games, the guide to inner space' vertellen vooraanstaande bewustzijnsonderzoekers als Robert Masters en Jeanne Houston hoe ze visualisatie en trance kunnen ontwikkelen tot een psychisch en monistisch bewustzijn om vervolgens contact te leggen met wat ze noemen de 'groepsgeest'. Dit gebeurt allemaal onder de vlag van bewustzijnsontwikkeling. Deelnemers moeten zelfs diep buigen voor een gematerialiseerde geest die zich voordoet als een collectief bewustzijn van mensen die meedoen.(33) En toch wordt in het geval van 'Philip' de mentale persoonlijkheid beschreven als een onafhankelijk persoon die op zichzelf bestaat.(34) en als een moderne, intelligente, bewuste en krachtige persoonlijkheid. (35) In werkelijkheid zijn de deelnemers bezig met een seance onder een andere dekmantel.

Het proces dat door Masters en Houston beschreven wordt, wijkt iets af van het visualisatieproces wat we eerder noemden door de magiër Conway, waarbij de geest die de magiÎr beheerst gelijk opgeroepen werd. Het doel is hetzelfde 'inspiratie' en 'leiding' van de geesten. (Jeanne Houston was onlangs in het nieuws doordat ze Hillary Clinton betrok in ingebeelde consultaties met Eleanor Roosevelt en andere overleden persoonlijkheden.) "Ga staan voor de plaats die we aangewezen hebben als de plaats waar we de geest hebben opgewekt. Vraag naar inspiratie in de vorm van een dans, een lied of een chant, iets dat je zelf kunt doen als een offer en viering van de geest van onze groep..."

"Daarna moet, zoals de geleidegeest heeft aangegeven iedere deelnemer achtereenvolgens in het midden van de cirkel gaan staan, om zo inspiratie te ontvangen en daarna gewoon te doen wat hij denkt dat de groepsgeest hem ingeeft te doen, bewegingen te maken, geluiden of welk gedrag dan ook!"
"De groepsgeest zal je in een droom verschijnen en je zult een duidelijk helder en gedetailleerd beeld ontvangen van zijn verschijning, je zult instaat zijn om een gesprek met hem te voeren en verschillende dingen kunnen je geopenbaard worden."(37)

Jack Canfield beveelt spiritisme onder een andere naam aan. Hij stimuleert onderwijzers een ingebeelde fantasieoefening met hun pupillen te doen die ontwikkelt is door Paula Klimek die zelf aangesloten is bij het centrum van holistische opvoeding. De occulte oefening wordt gebruikt voor kinderen tot de zesde klas. Het is een zeer krachtige ervaring, die leerlingen kan helpen zich bewust te worden van hun essentiÎle persoonlijkheid, hun hoogste potentieel, hun unieke bijdrage aan de wereld en hun levensdoel. (38)

Deze oefening probeert kinderen op een weloverwogen manier te stimuleren om contact te maken en een relatie te onderhouden met hun eigen geleidegeest! "Je staat op het punt een speciale gids te ontmoeten, je eigen gids. Een geest die je kunt vragen wat het doel van je leven is...Ontmoet die gids en stel vragen...Voel de onvoorwaardelijke liefde van je gids en zijn volle kracht en schoonheid...Laat gebeuren wat er gebeurt...maak contact met je gids op elke mogelijke manier...Luister naar je gids.."(39)

Een ander voorbeeld van visualisatie dat leidt tot spiritisme kunnen we vinden in Shakti Gawain's Creatieve visualisatie. "Ieder van ons heeft alle wijsheid en kennis die we nodig hebben, in zich... De innerlijke gids is bekend onder vele namen zoals: raadgever, geleidegeest, ingebeelde vriend of meester. Het 'hogere zelf' kan op verschillende manieren tot je komen, maar komt meestal door een persoon of wezen met wie je kunt praten en die zich kan ontwikkelen als een liefhebbende vriend"
"Ga naar je innerlijk 'heiligdom' (door visualisatie) en breng daar een paar minuten door terwijl je je ontspant en oriÎnteert...Zie in de verte een gedaante naar je toe komen die helder straalt, een helder licht... Begroet dit wezen en vraag wat hun naam is. Vraag je gids of er iets is wat hij je wil zeggen of wil adviseren op dat moment...Je gids kan van tijd tot tijd van gedaante en naam veranderen. Ook kan hij jarenlang dezelfde naam hebben. Je kunt ook meer dan een gids hebben op hetzelfde moment. Je gids is er voor je op ieder moment dat je behoefte hebt aan leiding, wijsheid, kennis, bemoediging, creatieve inspiratie of kameraadschap. Veel mensen die zo'n relatie hebben opgebouwd met hun gids en ontmoeten hem elke dag tijdens hun meditatie"...(40)

In het bovenstaande herkennen wat in veel andere occulte praktijken speelt. Zo wordt inbeelding gebruikt om 'innerlijke adviseurs' te creÎren , net zoals het in veel new age seminars gebruik is (bijvoorbeeld in het forum, Mind Psi Biotics, of silva mind control en zoals in veel sekten en humanistische psychotherapieÎn) Vele miljoenen zijn gestimuleerd hierdoor om spiritistische ervaringen op te doen.

Vanuit een Bijbels standpunt is er geen twijfel mogelijk dat men door visualisatietechnieken inderdaad contact kan maken met echte geestelijke wezens, ook als ze soms gedefinieerd worden als een deel van menselijke inbeelding of een manifestatie van het zenuwstelsel. (41)

Tot voor kort behoorde het gebruik van visualisatietechnieken alleen tot het gebied van occultisten en sjamanen. Nu echter gebruiken artsen, atleten, onderwijzers, artiesten, zakenlieden en zelfs geestelijke ambtsdragers allerlei vormen van 'moderne' visualisatie. Jammergenoeg hebben veel artsen, psychologen en anderen nauwelijks verstand van de werking van spirituele misleiding. Ze zijn zonder het te weten pionnen geworden in een strijd waarvan de spelers voor hen onzichtbaar zijn.

Er zijn een aantal veranderlijke grootheden die de specifieke bekendwording van visualisatietechnieken beinvloedt hebben. Jammer genoeg zijn het zelden de goede bedoelingen en goede omgeving die veiligheid bieden tegen spirituele misleiding en potentiële gevaren. Het is hoe dan ook belangrijk de context en inhoud van de visualisatie (of dit nu in het kantoor van de therapeut is of door meditatie of door magische rituelen gebeurt) onder de loep te nemen. Voor ons is iedere twijfel uitgesloten als visualisatie gebruikt wordt om psychische vaardigheden te ontwikkelen of om een andere staat van bewustzijn te bereiken of om de omgeving magisch te controleren of als het gebruikt wordt voor channeling om zo spiritistische contacten te krijgen.

Ook al zijn de schijnbare onschuldige visualisatietechnieken in bepaalde methodes van psychotherapie zonder twijfel niet hetzelfde als andere vormen die gebruikt worden voor spiritueel contact, toch blijven er veel onbeantwoorde vragen over met name over de lange termijngevolgen van visualisaties. Wat weten we van de gevolgen in het onderwijs op lange termijn net als de gevolgen in de christelijke en seculiere psychotherapie bij kinderen en patiënten? Kunnen we er zeker van zijn dat visualisatietechnieken nooit een deur openen voor het ervaren van het zogenaamde 'hogere bewuste'.

Bestaat er zoiets als neutrale visualisatie op lange termijn? Als mensen zich toewijden aan een intensief programma van visualisatie weten ze ook waar dit toe kan leiden, en worden ze daarin voorgelicht? Praktijken die bij hun eerste verschijning onschuldig leken zoals transcendente meditatie (T.M.) bleken later een grote impact te hebben op iemands psychologische persoonlijkheid als wel de geestelijke gezondheid. (42)

We zouden ons misschien af kunnen vragen hoe een simpel geluid als een mantra die je vijftien minuten, twee maal per dag herhaalt zo'n dramatische gevolgen kan hebben als bij T.M. Maar we kunnen dezelfde vraag stellen bij visualisatie. Misschien gebeurt hier meer dan een leek op het eerste ogenblik kan overzien. Met name de geestelijke beïnvloeding wordt door velen onderschat. Bedenk nog eens wat er gebeurt als iemand visualiseert om een astrale projectie te bewerken. Welke factoren bepalen de werking van deze gebeurtenis? De intentie, de occulte omgeving, de psychologische veranderingen die door visualisatie worden opgeroepen om trance te verkrijgen, de geesten? Het zijn inderdaad de geesten die zelf beweren dat ze tot op zekere hoogte actief betrokken zijn om de mensen buiten het lichaam waarnemingen te geven. (43) Wat zijn de parameters van visualisatie? Waar stopt het en waar begint de spirituele misleiding?

Christelijke visualisatie

Veel Christenen gebruiken variaties van visualisaties. Hun argument is dat de kerk door visualisatie af te wijzen, de creatieve verbeelding die legitiem is 'platwalst'. Het commentaar van onderzoeker Stanley Dokupil hierop is: "Een van de redenen van de succesvolle aanvallen van de new age beweging op de evangelische kerken is dat deze laatsten bewezen hebben , overdreven rechtlijnig te zijn in hun denken en dat er geen ruimte is voor verbeelding. Het onbewuste bestaat echt en er zijn krachten in aanwezig waarvan ik geloof dat ze niet boosaardig zijn. Bepaalde mensen zijn door hun persoonlijkheid meer geneigd gebruik te maken van verbeelding dan anderen. , bijvoorbeeld artiesten, therapeuten, bepaalde creatieve mensen enzovoort. Als de kerk niet zorgt dat er goede toetsstenen en onderscheid komt in plaats van alleen maar afwijzing bijvoorbeeld van alle borderline problemen als zijnde satanisch, dan is de kerk armer geworden door het verlies van mensen maar ook door de gaves die God aan mensen gegeven heeft. De boeken van Jonathan Edwards zoals "Faithfull Narrative of the suprising work of God, of The distinguishing marks of a world of the spirit of God, a treatise concerning religious affections of de biografie van Edwars door Elizabeth Winslow geschreven zijn in dit verband zeer informatief.(44)

Het is duidelijk dat we de soorten van visualisatie die in dit artikel beschreven zijn niet aanbevelen. De spirituele gevaren zijn overduidelijk. Dus als de kerk op enige andere wijze soorten van visualisatie wil aanvaarden zal het duidelijk het Goddelijk gebruik van visualisatie moeten scheiden van het occulte gebruik. Hoe moet een Christelijke therapeut die ' de innerlijke Jezus' gebruikt als gids, vriend en adviseur zijn cliënt beschermen tegen spiritisme?

Welke veiligheidsmaatregelen en waarborgen kunnen gegeven worden zodat mensen niet geleid worden in een irrealiteit en geconfronteerd worden met een spiritistische 'Jezus' die verschijnt? Spiritistische 'Jezussen' verschijnen geregeld en overal in het occulte, zoals bijvoorbeeld bij het lezen van de occulte teksten in boeken zoals A Course in Miracles of directe verschijningen in de kerken van de Mormonen en bij verschillende occultisten. (45)

Is de Jezus, die zich inwendig manifesteert in de innerlijke genezing en die leidt tot troost en het wissen van slechte herinneringen een entiteit die moet verschijnen en die altijd klaar staat om onze emotionele behoeften te vervullen? En als dit zo is waarin verschilt hij dan met de vertrouwde geest van de channeler (spiritist)? Als we van het occulte afzien, hoeveel kracht heeft visualisatie echt? Als mensen 'embryogoden' zijn met goddelijke energie tot hun beschikking en als hun gedachten inderdaad een werkelijkheid scheppen dan zou visualisatie ook letterlijk wonderen scheppen, hetgeen niet het geval is.

Bij het bijbelse onderwijs is visualisatie van weinig betekenis en heeft hooguit een marginale functie zelfs in naar wat beweerd wordt zijn te zijn haar 'neutrale' en 'christelijke' aspecten. Anders gezegd: is het niet zo dat juist het leven in harmonie met Gods ordening en wereld en het gehoorzamen van Zijn morele standaard van veel groter belang voor onze fysieke en geestelijke gezondheid is dan het manipuleren van mentale beelden door visualisatie in een christelijke context?

Een ander onderwerp wat we 'onder ogen' moeten zien is waar een christen zijn persoonlijke identiteit van moet afleiden? Is ons zelfbeeld iets wat we moeten onderscheiden door verbeelding of door het Woord van God? Dragen de populaire visualisatietechnieken zoals ze in een christelijke context gebruikt worden echt bij tot de waarheid en realiteit? Geloof kan ons gedrag zeker beÔnvloeden, maar zo'n geloof moet gebaseerd zijn op realiteit of iets wat mogelijk is. New age en veel christelijke positieve geloofsverbeelding rekent niet met de waarheid die waarheid is maar visualiseert en verbeeld waarheid die ze graag als waarheid zouden willen, maar die niet waar is, en als mensen eerlijk zijn zullen ze begrijpen dat het geen waarheid inhoudt! (46)

Als visualisatie ons werkelijk in contact brengt met de 'binnenste werkelijkheid' ons (collectief) onbewuste, wat mogen we dan verwachten wat we zullen bereiken? Is het 'het binnenste' waarover Jezus sprak in Mat.7: 20-23 "Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen naar buiten en maken de mens onrein."

Misschien is dit de reden waarom veel autoriteiten gewaarschuwd hebben voor de psychologische gevaren die bij het gebruik van visualisatie en het exploreren van het onbewuste vrijkomen. Maar de New alge theoretici en kerkleden die visualiseren moeten zich goed realiseren dat de bijbelse leer over de zondeval en vloek over de mens serieus te nemen is. Om het goddelijke in jezelf te vinden of de suggestie aangesloten te zijn op het 'wereldbrein' moeten de woorden van Jezus ontkend of vals geinterpreteerd worden. Is visualisatie dan het programma dat verdorvenheid omzet in goddelijke waardigheid die werkelijk berust op realiteit? Welke realiteit?

Als een christen vergeven, gerechtvaardigd wedergeboren en verenigd met Christus is en is aangenomen en geheiligd in zijn positie, hoe belangrijk is dan een spiritueel programma van visualisatie? Deze leerstellingen ZIJN geestelijke realiteiten en feiten die iemand alleen dient te begrijpen en accepteren om er ÈÈn mee te worden. (47)

Hoewel verbeelding een christen kan helpen om zulke realiteiten als zijn persoonlijke waarheid te zien, is deze waarneming niet iets wat bereikt kan worden door een dagelijks programma van visualisatie. God heeft de christenen veel dingen beloofd o.a. dat Hij het werk wat Hij in ons begonnen is zal voleindigen. (Fil.1:6) en dat de innerlijke mens van dag tot dag zich vernieuwt.(2Cor.4:16 ; 3:18) en dat we voor Hem zullen staan zonder schuld volmaakt naar geest, ziel en lichaam, degene die roept is getrouw, Hij zal het ook doen.(1Thes.5:24)

Christenen moeten dagelijks vernieuwd worden door de Heilige Geest, gebed, en het woord van God., niet door een transpersonele psychologie of door een 'paaservaring' die metafysisch gebruikt wordt en of opgewekt wordt door visualisatie. De kracht van het woord van God bouwt aan een echt geintegreerde persoon waarbij het vernieuwd worden door visualisatie in het niet valt. Jezus zegt: Buiten mij kunt u niets doen.(Joh.15:5) Waar is de spirituele kracht van visualisatie? Wat zou een betere besteding van een uur per dag zijn, met visualisatie of gebed? Zou een uur op de bank van een therapeut praten met een ingebeelde Jezus beter zijn dan om het echte woord van God te horen? En hoe zit dat met de kinderen? Zullen seculiere of new age visualisatie methoden in de klas uiteindelijk het beste zijn? In onze cultuur lijken de visualisatie praktijken een vaste plek verworven te hebben. Dit onderstreept des te meer de noodzaak van christenen om een doortastende, bijbelse kritiek voor deze occulte methoden te laten horen.

Door John Weldon en John Ankerberg Vertaald door Gerard Feller 2001
CRI article DN388-2

Notes
 1. This article is excerpted with minor changes from the authors' Encyclopaedia of new age beliefs. (harvest House 1996) used with permission
 2. Mike Samuels, M.D. and Nancy Samuels, Seeing with the Mind's eye:The history, techniques and uses of visualization. (New York : Bookworks/Random House 1983,34
 3. Andrew Wiehl, Creative Visualization (St Paul:Llewellyn,1958),81
 4. Shakti Gawain, Creative visualization (Mill Valley, CA Whatever Publishing, 1983) 55,81
 5. Ibid, 149
 6. R.Eugene Nichols, The science of mental cybernetics; How to lead a high-voltage life.(New York:Warner Paperback,1975) 126
 7. Samuels and Samuels, 279
 8. Adelaide Bry, Visualization, Directing the movies of your mind.(New York Barnes & Noble Books 1979) 14
 9. Samuels and Samuels, 65-66 cf.Herbert A Otto and James W knight, eds, Dimensions in Wholistic healing; new frontiers in the treatement of the whole person. (Chicago:Nelson-Hall 1979)
 10. Kenneth Pelletier, Mind as healer mind as slayer: A holistic approach to preventing stress disorders (New York Dell,1979) 244-45 Robert.L. Keck, The spirit of synergy (Nashville:Abingdon,1978) 95-98; Jess Steran The power of alpha thinking (New York:Signet 1977) 138-39
 11. Pelletier,262,James Vargiu, ed. psychosynthesis institute, synthesis two : the realization of the Self (San Francisco: Psychosynthesis institutes of the synthesis graduate school for the study of man, 1978) 151
 12. Anastas Harris, ed, Holistic education, education for living (Del Mar CA:Holistic education network 1981) 29
 13. H.V. Guenther and chogyam trungpa, The dawn of tantra (Boston: Shambhala, 1975) 49
 14. J.H. Brennan, astral doorways (New York: Samuel Weiser, 1972) 98
 15. John Ankerberg and John Weldon,The coming darkness:confronting occult deception (Eugene, OR Harvest house, 1993)
 16. Mike Samuels and Hal Bennett, the well body book (New York Bookworks/random house, 1982
 17. Ibid.5
 18. Mike Samuels MD and Hal Bennett, Spirit Guides, access to inner worlds (New York: Random house 1974)
 19. Ibid. 27,55
 20. Alfred Stelter, psi-healing (New York: Bantam 1976)41
 21. Brennan,11-17
 22. Samuels and Samuels, 282
 23. Ibid 274
 24. Jack Schwarz, voluntary controls(New York E.P. Dutton 1978) 77,95-101
 25. Samuels and Samuels, 270
 26. David Conway, magic:An occult primer (New York :Bantam 1973) 59
 27. Ibid.180,196-201
 28. Ibid cf Guenther and Trungpa, 52
 29. I.M. Owen, The making of a ghost, psychic, july-august 1975 See also Generation of paranormal physical phenomena with an imaginary communicator, and Philip story continued in new horizons (Toronto Society for physical research) vol.1 no 3 and vol 1 no 4 I.M. Owen and M Sparrow, conjuring up Philip (New York: Harper and row 1976)
 30. A.R.G. Owen.in I.M. Owen and Sparrow, xviii
 31. Samuels and Bennett, the well body book.,8
 32. Sanaya Roman and Duane Packer, opening to channel, how to connect with your inner guide (Tiburon CA H.J. Kramer 1987) 80-82
 33. Roberta Masters and Jean Houston, Mind Games The guide to inner space (New York; Delta 1981) 198-206
 34. Ibid. 203
 35. Ibid 198
 36. Ibid 199-201
 37. Ibid.202
 38. Jack Canfield , The inner Classroom: teaching with guided imagery (Amherst MA Institute for Wholistic Education 1981) 14
 39. Ibid, 15
 40. Gawain, 91-93
 41. Ibid 29-33, 53-55
 42. A critique is found in John Weldon and Zola Levitt, The transcendental explosion (Irvine CA Harvest House Publications 1975)
 43. For exemple see Jane Roberts, Seth: dreams and projection of consciousness (Walpole NH, Stillpoint 1986) 193,350
 44. Letter to John Weldon (may 1983)
 45. For exemple see The Christ, new teachings for an awaked humanity (Santa Clara CA S.E.E. (Spiritual education endeavors) publishing 1986 John Ankerberg and John Weldon, Facts on the mind sciences (Eugene OR Harvest House 1994
 46. For exemple see John Ankerberg and John Weldon, Facts on the mind sciences (Eugene OR Harvest House 1994)
 47. See J.I. Packer's 1981 and 1978 books, God's words and knowing god.(Downers grove IL InterVarsity Press)
  Bijbelteksten die betrkking hebben op het onderwerp visualisatie
  Fil. 4: 7 "En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus...bedenkt dit"
  1Tim. 4:1 "Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen."
  Col2: 8,23 "Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Dit toch is , al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst...zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees."
  2Cor 11:14 Immers ,de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Jes.47: 9,11 "Ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen...u overvalt een verderf, dat gij niet moogt te verzoenen"
Categorie: Bewustzijnsveranderende technieken en methodes